|

یادداشتی از میلاد باستانی

ماجراى خبر پاکسازى محل سانحه بوئینگ٧٣٧ اوکراین توسط ایران چیست؟

خبرهاى مربوط به پاکسازى محل سانحه و جمع آورى بقایاى هواپیما توسط ایران و مشکوک اعلام کردن آن توسط برخى رسانه ها منطقاً بى اساس است.

خبرهاى مربوط به پاکسازى محل سانحه و جمع آورى بقایاى هواپیما توسط ایران و مشکوک اعلام کردن آن توسط برخى رسانه ها منطقاً بى اساس است. 

طبق مقررات، ایران مسئول بررسى این سانحه بوده و باید محل سانحه را براى تیم بررسى سایت سانحه، قرنطینه مى کرد که تصاویر اختصاصى کن نیوز نشان مى دهد که محل توسط پلیس قرنطینه شده است. 

پس از عکسبردارى، نمونه بردارى و بررسى بازرسان سوانح، سایت سانحه در اختیار مراجع دیگر قرار میگیرد تا نسبت به جمع آورى بقایاى هواپیما اقدام نمایند. 

این بقایا و قطعات جمع آورى شده و در محلى که بازرسان سوانح مشخص می کنند، جمع آورى گردیده تا در صورت نیاز به انجام تست و یا بررسى بیشتر هرکدام از قطعات، بازرسان به آن دسترسی داشته باشند. 

بنابراین قرنطینه در زمان بررسى بازرسان بدرستى انجام شده و پس از اتمام بررسى هاى اولیه، نسبت به جمع آورى قطعات و بقایاى هواپیما با هماهنگى بازرسان، اقدام شده است. 

لذا اخبار مربوط به پاکسازى و مشکوک جلوه دادن آن در رسانه ها، برخلاف مقررات بررسى سوانح هوایى و کذب است. 

نماینده کشورهاى درگیر سانحه نیز میتوانند به همه عکس ها، اطلاعات جمع آورى شده و بقایاى هواپیما در محل جمع آورى آنها دسترسى داشته باشند و تحلیل و بررسى نمایند. 

ارسال نظر