|

مصاحبه اختصاصی کن نیوز با اسکندری در خصوص ماهیت سیستم مدیریت ایمنی:

مسعود اسکندری از مهندسین تعمیر و نگهداری هواپیما می باشد که هم اکنون به عنوان مسول حوزه ایمنی در شرکت هواپیمایی قشم مشغول به خدمت به مردم شریف ایران است. با حضور ایشان در دوره های آموزشی بین المللی و سابقه حرفه ای در تعیین شاخص های مانیتورینگ مدیریت ایمنی؛ مسولیت تدریس دوره آموزشی SMSرا عهده دار می باشد که در این خصوص سبکی جدید را به منظور ارتقای دانش همکاران خود در قشم ایر برگزیده است.

از کلام ایشان:

اساسا پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی منوط به سطح دانش شرکت ها از علم مدیریت ایمنی می باشد.

مدیریت ایمنی به صورت سیستماتیک و گروهی نیاز به اجرا دارد، لذا همه ارکان شرکت در ابعاد گوناگون در اجرای مدیریت ایمنی دخیل می باشند.

به این جهت آموزش صحیح و کاربردی لازمه اصلی طی این فرآیند مهم است که باید به فراخور هر شغل موجود در صنعت هوانوردی، برای آموزش سیستم مدیریت ایمنی تحت عنوان SMSطرح درس کارشناسی شده تهیه و به اجرا گذارده شود که به این مطالعه از نگاه استاندارد ICAO اصطلاحا T.N.Aگفته میشود.

این عبارت مختصر است از :

Training Need Analysis

در صورتیکه تحلیل و نیازسنجی آموزشی برای تدریس SMSصورت پذیرد میتوان برنامه ریزی جهت ارتقای دانش شاغلین به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی نمود.

لذا میتوان آموزش SMSرا به سه گروه زیر طبقه بندی و تفکیک کرد:

1- پرسنل ستادی

2- پرسنل عملیاتی

3- مدیران ارشد

با اجرای مناسب دوره آموزشی در سه گروه فوق مشروط به آنکه افراد با حضور در دوره ها وظایف خود را در قبال سیستم مدیریت ایمنی بشناسند میتوان برنامه ریزی استقرار، حفظ و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی را در شرکت هواپیمایی آغاز نمود.

در توضیح اینکه سیستم مدیریت ایمنی سه ویژگی اساسی دارد که عبارت است از :

1- سیستماتیک. Systematic

2- پیشگیرانه. Proactive

3- صریح و شفاف. Explicit

فراموش نکنیم که ماهیت اصلی مدیریت ایمنی سیستماتیک بودن آن است و این مهم میسر نخواهد شد جز با ارتقای سطح فرهنگ ایمنی "Safety Culture"در تمامی سطوح سازمانی شرکت های هواپیمایی.

سیستم مدیریت ایمنی فقط جلوگیری کننده از رخدادها نخواهد بود بلکه بار مسولیت حفظ و نگهداری برند سازمانی یک شرکت را نیز به دوش می کشد./کن نیوز

ارسال نظر