|

انتصاب سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری

در حکمی از سوی کاپیتان محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، محمدرضا بلبلی به سمت سرپرست دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان منصوب شد.

 

ارسال نظر