|

گزارش پروازهای خارجی کشور دراسفند ماه ۱۴۰۰؛

انجام ۸۰ درصد پروازهای خارجی در ۵ فرودگاه بین المللی پرتردد
مسیر مشهد به نجف با ۱۴۸ پرواز پرترددترین مسیر پروازی

بررسی آمار پروازهای خارجی در اسفند ‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۴۸پرواز بوده است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۴۸ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در ۵ فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان ، تبریز و بندرعباس انجام پذیرفته است.

در کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۵ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴۰ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۵ درصد افزایش وجود داشته است.

درپروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق بررسی انجام شده، در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت در اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱۵ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

فرودگاه مشهد و تبریز رکورددار پروازهای خارجی در اسفند ماه

براساس گزارش منتشر شده در اسفند ماه ۱۴۰۰ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای بین المللی در ۵ فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام پذیرفته است.

درهمین ماه مسیر مشهد به نجف و بالعکس با تعداد ۱۴۸ پرواز، و پس از آن مسیر استانبول به تبریز و بالعکس با تعداد ۵۶ پرواز پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی است و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به نجف اعلام شد.

 بر اساس آمار در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نشست و برخاست در پروازهای خارجی ۴/۶۳ درصد و نشست و برخاست در پروازهای عتبات عالیات۲/۲۱ درصد و اعزام پذیرش و مسافر خارجی ۴/۴۵ درصد و اعزام و پذیرش مسافر عتبات عالیات ۲/۷۵ درصد بوده و بر همچنین ارسال پذیرش بار خارجی ۱۰/۹۸ و عتبات عالیات ۳/۸۵ درصد اعلام شده است.

در کل پروازهای چهار فرودگاه اختصاصی ( کیش، قشم، چابهار، ماکو) در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۲۳درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۲۸ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۳۲ درصد افزایش وجود داشته است.

افزایش صددرصدی پروازهای عتبات عالیات

در پروازهای خارجی فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و اسال و پذیرش بارو پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

طبق آمار در پروازهای عتبات فرودگاه‌های تحت مالکیت در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و اسال و پذیرش بارو پست ۱۰۰ درصد افزایش وجود داشته است.

 

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر