|

شب گذشته نیز ۵٠٠ هزار دوز واکسن آسترازنکا اهدایی از طرف کشور اتریش ساعت ۲۲:۰۰ (چهارشنبه) ۱۷ شهریور ماه وارد کشور و تحویل نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شد.

ارسال نظر