|

ورود بیش از یک میلیون دوز واکسن به کشور

 بامداد امروز یک میلیون و چهار صد و نود و پنج هزار دوز واکسن آسترازنکا از طریق ساز و کار کواکس از کشور هلند به ایران رسید و با حضور کارشناسان؛ نمایندگی؛ سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان ملل متحد تحویل نماینده وزارت بهداشت گردید.

ارسال نظر