|

اعضای طالبان در برج مراقبت فرودگاه کابل پس از خروج آمریکا

ارسال نظر