|

فرانگر در فرودگاه دنیزلی

راه اندزی سیستم کنترل پذیرش مسافر فرانگر (FDCS) با همکاری شرکت "آلفا" در فرودگاه دنیزلی برای شرکت خدمات هندلینگ "چلبی"، هواپیمایی ایران ایر

 

ارسال نظر