|

کاپیتان فرهنگ رمضانپور، به سمت معاون عملیات پرواز هواپیمایى وارش منصوب شد.

پیش از این، خلبان محمد تقى جدیدى عهده دار این سمت بود. 

خلبان رمضانپور، سابقه ١٠٠٠٠ ساعت پرواز روى تایپ‌هاى مختلف هواپیما، مدیریت تضمین کیفیت، مدیریت ایمنى، مدیر عملیات پرواز در هواپیمایى تابان و مدیرعاملى وارش را دارد.

 

ارسال نظر