|

بررسی‌ها نشانگر غیرعمدی بودن حادثه هواپیمای اوکراینی است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت تمامی بررسی‌های فنی قضائی حادثه هواپیما اوکراینی حکایت از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و ادعاهایی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان قابل مستند نیست.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: با صدور کیفرخواست این پرونده به دادگاه ارسال شده است، در مسیر انجام تحقیقات دادسرای نظامی با بکارگیری تیم‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف و با بهره‌گیری از کارشناسان ذی‌ربط و با استفاده از جعبه سیاه هواپیما که خوانش آن انجام شد، دقیق‌ترین و فنی‌ترین بررسی‌ها انجام شده است در قالب قرار نهایی و صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

 

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این ادله و مستندات در اختیار کشورهای ذینفع و اوکراین قرار گرفته است و نحوه بررسی‌های دقیق قضائی مورد تأیید کشورهای دیگر که در جریان این پرونده بودند قرار گرفته است. تمامی بررسی‌های فنی قضائی حکایت از غیرعمدی بودن این حادثه دارد و ادعاهایی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان قابل مستند نیست.

منبع: مهر

ارسال نظر