|

تمدید عضویت امیرمکری در هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
پیشنهاد رییس مجمع عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و تصویب مجمع عمومی، عضویت سیاوش امیرمکری به مدت دو سال در هیات مدیره شرکت تمدید شد.
بر اساس مصوبه مورخ 20 اسفند 99 مجمع عمومی شرکت بنا به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، اعضای مجمع عمومی با تمدید عضویت سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در هیات مدیره موافقت کردند. همچنین به موجب این مصوبه عضویت حسین اسفندیاری نیز در هیات مدیره به مدت دو سال تمدید شد.

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر