|

نزاع در آسمان

 خلبان و سرمهماندار شرکت هواپیمایی دونگهای چین در آسمان با هم درگیر شدند. در این درگیری دندان یک طرف و دست طرف دیگر شکسته شد. قضیه از این قرار است که خلبان بعد از خروج از دستشویی متوجه ایستادن یکی از مسافران پشت در دستشویی شده و با پریشانی سرمهماندار را توبیخ کرده و به او یادآور می‌شود که باید به وظایفش عمل کند و طبق قانون به مسافر گوشزد کند تا زمان خالی شدن دستشویی روی صندلی خود بنشیند. سازمان هواپیمایی کشوری چین گواهینامه‌های پروازی خلبان و سرمهماندار را باطل کرده است، این سازمان همچنین شرکت هوایی را با عدم صدور مجوز پروازهای جدید تنبیه کرد.

 

ارسال نظر