|

این AD پس از بررسى هاى دفتر سوانح و حوادث صادر شده است و هیچ فوکر١٠٠ ى تا انجام این AD (حداقل یکبار تا ٨ فروردین) مجوز پرواز بعد از این تاریخ نخواهد داشت.

WhatsApp Image 2019-03-24 at 15.14.39

امریه صلاحیت پروازى اضطرارى براى هواپیماهاى فوکر١٠٠ صادر شد. این AD پس از بررسى هاى دفتر سوانح و حوادث صادر شده است و هیچ فوکر١٠٠ ى تا انجام این AD (حداقل یکبار تا ٨ فروردین) مجوز پرواز بعد از این تاریخ نخواهد داشت. 

این امریه روى ارابه فرود صادر گردیده باید در هر A check هر ٤ مورد آن انجام گردد.  

این امریه صلاحیت پروازى، پس از سانحه فوکر١٠٠ مهرآباد و حادثه جدى پرواز تهران-ایلام صادر شده است.

ارسال نظر