|

کاپیتان آرش جهانى، به سمت سرپرست آموزش کل هواپیمایى آسمان منصوب شد

کاپیتان آرش جهانى، به سمت سرپرست آموزش کل هواپیمایى آسمان منصوب شد/

کاپیتان عشایرى از این سمت تودیع و کاپیتان جهانى معارفه شد

ارسال نظر