|

با حضور قائم مقام شرکت فرودگاهها و فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور :

افتتاح ساختمان جدید پلیس فرودگاه مشهد

افتتاح ساختمان جدید پلیس فرودگاه مشهد با حضور قائم مقام شرکت فرودگاهها و فرماندهی پلیس فرودگاههای کشور

ارسال نظر