|

دومین جلسه شورای حقوقی صنعت هوانوردی برگزار شد

دومین جلسه شورای حقوقی صنعت هوانوردی به منظور بررسی و بحث پیرامون آخرین وضعیت کنوانسیون در خصوص یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (کنوانسیون مونترال 1999) و ارزیابی شرایط الحاق ایران به این کنوانسیون برگزار شد.

 
در این شورا که با حضور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری، صاحبنظران و متخصصان حقوقی و نماینده وزارت امورخارجه برگزار شد، با توجه به پیشرفت های حقوقی نظام مسئولیت در کنوانسیون مونترال  1999و این که مقررات مندرج در این کنوانسیون جایگزین سیستم ورشو (معاهده ورشو 1929 و اصلاحات بعدی آن) شده است، راهکارها، چالش ها، موانع و تمهیدات لازم جهت الحاق کشورمان به کنوانسیون مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت.

وحیده نجفی با بیان مسئله و طرح موضوع و ضرورت پویایی و همگامی صنعت حمل و نقل هوایی با قوانین جدید بین الملی نسبت به بررسی کنوانسیون مذکور و تحلیل مبانی الحاق کشورمان، به این کنوانسیون تأکید کرد.

 سپس حاضران در شورا ضمن بیان برخی مسایل مبتلابه شرکتهای هواپیمایی که نیازمند ایجاد بستر حقوقی و زیرساخت های مقتضی در راستای پیوستن به این معاهده بین المللی است، درخواست بررسی متقن و همه جانبه موضوع در قالب همایش و آموزش مقررات مندرج در این کنوانسیون و نیز تبعات ناشی از الحاق در حقوق مسافر و نیز حقوق متصدیان حمل و نقل هوایی به جهت همگامی با جامعه جهانی حمل و نقل هوایی را مطرح  کردند.

 

ارسال نظر