|

عملیات آموزشی تفریحی هواپیماهای فوق سبک متوقف شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از توقف عملیات آموزشی تفریحی هواپیماهای فوق سبک تا اطلاع ثانوی خبر داد.

محمدحسن ذیبخش اظهارداشت: به دلیل وقوع حوادث و سوانح اخیر و با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی شناسایی نشده، تمامی عملیات آموزشی تفریحی در حوزه هواپیماهای فوق سبک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می شود.

 

وی افزود: تمامی شرکت ها و موسسات وسایل پرنده فوق سبک، موظفند نسبت به انجام بازرسی و ممیزی ایمنی داخلی اقدام و نتایج حاصله را به همراه ارزیابی ریسک ایمنی انجام شده در اسرع وقت به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.

 

ذیبخش تصریح کرد: مجوز ادامه عملیات فوق پس از دریافت تحلیل شرکت ها و تکمیل ارزیابی های ایمنی این سازمان و تحلیل ریشه رخداد سوانح اخیر صادر خواهد شد.

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر