|

امیر معینی را به عنوان سرپرست دفتر گواهینامه های پرسنل هوانوردی منصوب شد

کاپیتان زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مهندس حسین امیر معینی را به عنوان سرپرست دفتر گواهینامه های پرسنل هوانوردی منصوب کرد. شایان ذکر است تا پیش از این کاپیتان سیه جانی عهده دار این مسئولیت بودند که با انتصاب ایشان بعنوان مدیر عامل کیش ایر، امیر معینی عهده دار این منصب شد.

ارسال نظر