|

وارسی پروازی سامانه های کمک ناوبری پنج فرودگاه غرب کشور

از 15 فروردین 1400 با شروع دوره جدید وارسی پروازی فرودگاه های کشور، وارسی پروازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری در پنج فرودگاه غرب کشور توسط کروی فلایت چک مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی انجام شد

این وارسی ها از ابتدای امسال با مشارکت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و اداره های کل کنترل ترافیک هوایی و ارتباطات و ناوبری هوایی انجام شدند.

 

در این راستا 15 فروردین، وارسی پروازی سامانهVOR/ DME فرودگاه همدان انجام شد، 16 و 17 فروردین سامانه های ILS/DME ، DVOR/ DME و PAPI29 فرودگاه کرمانشاه و 18 و 19 فروردین نیز سامانه های ILS/ DME و DVOR/ DME فرودگاه خرم آباد وارسی شدند.

 

همچنین 21 تا 23 فروردین سامانه های ILS/ DME، DVOR/DME و NDB/DME فرودگاه ایلام و 24 فروردین نیز سامانه DVOR/ DME فرودگاه دزفول وارسی پروازی شدند

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر