|

کسب شاخص ایمنی مطلوب شرکت هواپیمایی قشم از  ICAO_iSTARS

بر اساس ارزیابی صورت گرفته اخیر توسط ICAO_iSTARS از وضعیت شاخص ایمنی شرکت، وضعیت مطلوب سطح ایمنی گزارش گردید که این موفقیت همواره نشان از دقت و اهمیت رعایت اصول ایمنی در کلیه پروازهای قشم ایر می باشد.

منبع: روابط عمومی قشم ایر

ارسال نظر