|

بخش دوم

سیستم مدیریت ایمنی درصنعت هواپیمایی

طرح اجرایی مدیریت ایمنی شامل زیربخش‌های ذیل می‌باشد: الف ـ سیاست‌گذاری ایمنی (safety policy) شامل: تعیین اهداف ایمنی(safety objectives) اندازه گیری ایمنی عملکرد (safety performance measurement) سیاست‌های غیر تنبیهی(Non-punitive disciplinary policies)

طرح اجرایی مدیریت ایمنی شامل زیربخش‌های ذیل می‌باشد:

 

الف ـ سیاست‌گذاری ایمنی (safety policy) شامل:

تعیین اهداف ایمنی(safety objectives)

اندازه گیری ایمنی عملکرد (safety performance measurement) 

سیاست‌های غیر تنبیهی(Non-punitive disciplinary policies) 

 

ب ـ تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها responsibilities) Roles and) شامل:

- تهیه داکیومنت‌های مربوط به نقش‌ها و مسئولیت‌ها

- تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های فردی

- تعیین وظائف سیستم مدیریت ایمنی بایسته

- تشکیل اداره ایمنی

- تشکیل کمتیه ایمنی

- شرکت دادن کارکنان در توسعه و اجرای سیستم

ارتباط بین چارچوب ملی سیستم مدیریت OSH *(OSH-MS) و اجزاء ضروری آن درشکل 1 نشان داده شده است.

 

IMG_20210405_163334

 

 

شکل 1 : ارتباط بین چارچوب ملی سیستم مدیریت و اجزاء ضروری آن 

ابزارهای موردنیاز جهت استقرار سیستم‌های مدیریتی

تعهد قوی مدیریت 

شناخت سازمان 

برنامه ریزی مناسب 

منابع مالی کافی 

تجهیزات نرم افزاری/ سخت افزاری 

آموزش نیروی انسانی 

مشارکت کارکنان 

اصول اصلی سیستم مدیریت یکپارچه در شکل 2 معرفی شده است.

 

IMG_20210405_163315

 

متدولوژی طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه:

مرحله اول: آموزش پرسنل در رابطه با سیستم‌ مدیریت یکپارچه در مراحل مختلف شامل: 

تشریح مفاهیم سیستم مدیریت یکپارچه

تشریح الزامات و مستندسازی در سیستم مدیریت یکپارچه

ممیزی در سیستم مدیریت یکپارچه

مرحله دوم: مستندسازی سیستم‌‌ مدیریت یکپارچه منطبق با استاندارد و شامل اقدامات زیر:

تعیین نماینده مدیریت، تشکیل کمیته راهبری و تعیین گروه‌های کاری

تعیین ساختار مستندات سیستم‌ مدیریت یکپارچه به همراه نحوه بازنگری سیستم کنترل مدارک و سوابق

تعیین و شناسایی فرآیندهای (Process) موجود براساس چرخه دمینگ (PDCA)

مطابقت فرآیندهای موجود با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه و تعیین نقایص و موارد کمبود

تعیین متدولوژی شناسایی و ارزیابی جنبه‌ها/ ریسک‌ها

تدوین خط‌مشی سیستم مدیریت یکپارچه،

تدوین روش‌های اجرایی (Procedures) عمومی و اختصاصی منطبق بر الزامات استانداردهای مذکور

تدوین دستورالعمل‌های کاری(Work-instructions) و سایر مستندات سیستم‌های ذکر شده

تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری فرایند و تحلیل آن

شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی/ ریسک‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

تدوین سیستم نگهداری و تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات

شناسایی قوانین و مقررات مرتبط با فرایندها و الزامات قانونی

تدوین روش‌های نظارت و کنترل عملکرد پیمانکاران و ارزیابی ایشان

تدوین سیستم مناسب آموزش کارکنان

تعیین اهداف و برنامه‌های مربوط به سیستم‌ متناسب با رئوس خط‌مشی و نتایج اندازه گیری‌ها

تهیه Process Map و نظام‌نامه مدیریت یکپارچه

بررسی و تصویب مدارک سیستم در قالب کمیته راهبری

 

مرحله سوم: اجرای سیستم و انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه شامل فعالیت‌های زیر:

اجرای سیستم طرح‌ریزی شده و نظارت بر عملکرد صحیح آن 

تعیین اعضای تیم ممیزی داخلی براساس استاندارد ISO 19011 

طراحی و استقرار سیستم ممیزی داخلی و توجیه ممیزان براساس استاندارد مذکور

برنامه‌ریزی و انجام یک نوبت ممیزی‌ داخلی و ارائه گزارش مربوطه

بررسی و تحلیل مغایرت‌ها و انجام اقدامات اصلاحی لازم

تشکیل جلسه بازنگری مدیریت و تعیین وضعیت اقدامات انجام شده

 

مرحله چهارم: آماده‌سازی برای انجام ممیزی خارجی و دریافت گواهینامه:

انتخاب موسسه صدور گواهی و انعقاد قرارداد

انجام ممیزی اولیه (مستندات و اجرای آن) توسط موسسه صدور گواهینامه

رفع عدم انطباق‌های شناسائی شده پس از انجام این ممیزی‌ها

انجام ممیزی نهایی و دریافت گواهینامه‌ های مرتبط توسط شرکت صادرکننده گواهینامه

مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی برگرفته از مدل سیستم مدیریت کیفیت در شکل 1 معرفی شده است.

 

تحلیل کاربردی مدل پیشنهادی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت متناسب با صنعت هواپیمایی

در یک سیستم مدیریت یکپارچه همواره بر سه اصل اساسی تاکید می‌شود، این سه اصل عبارتند از: ایمنی، کیفیت و حفاظت از محیط زیست. 

از میان این سه متغییر، بهبود وضعیت کیفیت و سپس مباحث زیست محیطی همواره به طور محسوس‌تری به واسطه مدل‌های ارایه شده از طرف سازمان‌های مربوطه قابل مشاهده می‌باشد. در اینجا ما برآنیم تا با الگو قراردادن مدل پایه‌ای تضمین کیفیت مدلی متناسب و همسو برای پیاده سازی مدیریت ایمنی در صنعت هواپیمایی ارایه دهیم.

 

ارسال نظر