|

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:

کاهش ۹۳ درصدی جابه‌جایی مسافر در پروازهای خارجی
 امسال پروازهای خارجی و داخلی ۴۳ درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی در مجموع 17میلیون و 945 هزار مسافر در فرودگاه‌های کشور اعزام و پذیرش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد کاهش نشان می‌دهد.

سیاوش امیرمکری با اشاره به کاهش 47 درصدی جابه‌جایی مسافر در فرودگاه‌های کشور اظهار داشت: تمام پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت از ابتدای امسال تا پایان دی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 28 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 47 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 48 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 25 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 43 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 42 درصد کاهش داشته است، افزود: همچنین پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 83 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 93 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 77 درصد کاهش یافته است و همچنین در پروازهای خارجی نیز شاهد کاهش 75 درصدی در نشست و برخاست، کاهش 89 درصدی اعزام و پذیرش مسافر و نیز کاهش 67 درصدی ارسال و پذیرش بار و پست بوده ایم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با بیان اینکه کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 15 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 43 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 35 درصد کاهش یافته است، گفت: پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی ماه 1399 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 13 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 41 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 31 درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین پروازهای بین المللی دی ماه در نشست و برخاست 68 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 83 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 65 درصد کاهش یافته است.

به گفته امیرمکری، در عین حال کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در دی ماه 99 نسبت به آذر در نشست و برخاست 10 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر20 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 19 درصد افزایش نشان می‌دهد. پروازهای داخلی نیز در نشست و برخاست 10 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 21 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 20 درصد افزایش یافته است. همچنین در پروازهای بین المللی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در دی‌ماه 99 نسبت به ماه آذر در نشست و برخاست چهار درصد کاهش داشته‌ایم، در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر بوده و در ارسال و پذیرش بار و پست 7 درصد افزایش وجود داشته است

منبع: ایلنا

ارسال نظر