|

اختصاصى کن نیوز در سالگرد سقوط هواپیماى توپولف ایرتور در کوه‌هاى خرم آباد

خاطره اى تلخ از على احمدى فر، فرزند مرحوم کاپیتان پرویز احمدى فر، خلبان توپولوف سانحه دیده ایرتور در ٢٣ بهمن ١٣٨٠ در کوههاى خرم آباد

"در آن سال نوجوانى ١٢ ساله بودم. دقیقاً یادم هست که آن روز سه شنبه بود و پنجشنبه همان روز، مراسم عقد خواهرم بود.

تلفن همراه نداشتیم (آن سالها به ندرت کسى موبایل داشت).

پدرم صبح به پرواز رفته بود و از صبح برق خانه قطع بود و به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، اتفاقاً تلفن خانه هم قطع بود.

مادر و خواهرم از صبح براى خرید مراسم عروسى به بازار رفته بودند و من در خانه تنها بودم.

تلفن که قطع بود و تلویزیون هم به دلیل قطع برق نمیتوانستم روشن کنم از این رو هیچ اطلاعى از سرنوشت پدر نداشتیم.

ساعت حدود ٦ بعدازظهر بود که یکى از دوستان پدرم در زد. 

در را باز کردم و بعد از سلام علیک احوال پدرم را پرسید، گفتم خوب است. رفته پرواز.

آدرس یکى از دوستان مشترکشان را پرسید و رفت.

خیلى تعجب کردم. چند سالى مى شد که از این دوست پدرم خبرى نداشتیم و ذهنم مشغول بود که بعد از این همه سال چرا اینجا آمده است.

ساعت حدود ٧ بود و هوا تاریک شده بود.

خواهر و مادرم آمدند و من به حیاط رفتم تا بهشان کمک کنم وسایل را جابجا کنیم.

به محص اینکه خواهرم گفتم دوست پدر آمده است، زد زیر گریه. انگار بهش الهام شده بود.

گفت: على بابا کجاست؟

هنوز تلفن قطع بود.

همان موقع حس کردیم یک خودرو پشت در خانه ایستاد. 

در زدند.

در را باز کردیم. کرو کار ایران ایرتور بود. یک خانم و یک آقا از ایرتور درون خودرو بودند و پیاده شدند.

آنجا بود که خبر سقوط هواپیماى پدر را به ما دادند و رسماً اعلام کردند که پدر در سانحه فوت شده است."

على احمدى فر اکنون پس از پانزده سال از فوت پدر، راه او را ادامه داد و اکنون خلبان هواپیمایى تابان بر روى هواپیماى ام دى است.

ارسال نظر