|

مظفر رئیس کمیته بهره وری شد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در ابلاغی، احمد مظفر معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی را به عنوان رئیس کمیته بهره وری منصوب کرد.

انتصاب مظفر دراجرای بند الف ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه و بخش نهم برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم با عنوان " مدیریت بهره وری در نظام اداری و اجرایی کشور" موضوع تصویب نامه شماره ٣٠٢٥٩٦  شورایعالی اداری و بخشنامه شماره ٤٠٦٠٣١ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت فعال سازی کمیته بهره وری در دستگاههای اجرایی و اهمیت و ضرورت استقرار چرخه مدیریت بهره وری و استفاده بهینه از منابع صورت گرفته  است.

امیرمکری در این ابلاغ خطاب  به مظفر به عنوان رئیس کمیته بهره وری آورده است:« انتظار می رود به منظور اجرای ماموریت کمیته در تحقق موارد ذیل اهتمام و مشارکت فعال داشته باشید:

١ -شناسایی و ریشه یابی مسائل بهره وری در کلیه بخش های ستادی و فرودگاهی و واحدهای عملیاتی

 ٢ -بررسی و تصویب راهبردها، سیاست ها و اقدامات اساسی و یافتن راه حل بهبود و حل مسائل بهره وری و راهکارهای ارتقا و نهادینه سازی فرهنگ بهره وری در استفاده از منابع شرکت

 ٣ -بررسی و تصویب برنامه های اجرایی و شاخص های ارزیابی بهره وری به منظور تحقق و کنترل راهبردها و اقدامات اساسی در حوزه ارتقاء، تدوین، تصویب و محاسبه بهره وری

٤ -راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه های بهره وری

 ٥ -پایش نتایج و اثربخشی برنامه های ارتقای بهره وری و اصلاح و بازنگری یا تثبیت برنامه های مذکور

 ٦ -تدوین گزارش های دوره ای جهت ارائه به هیأت مدیره، وزارت متبوع و سایر نهادهای ذیربط

 ٧ -ارجاع موارد لازم به کمیته کارشناسی بهره وری»

 

منبع: شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

ارسال نظر