|

آرش خدایى به سمت معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایى کشورى منصوب شد.

پیش از این، مجید حسنلو عهده دار این سمت بود که پس از استعفا، آرش خدایى جایگزین وى شد.

ارسال نظر