|

هواپیماى سانحه دیده آموزشى در اطراف فرودگاه آزادى قزوین. هر دو سرنشین هواپیما به بیمارستان منتقل شدند.

ارسال نظر