|

برخى منابع از زنده ماندن حداقل دو نفر در سانحه امروز کراچى خبر مى دهند.

سخنگوى اورژانس کراچى از آن با عنوان معجزه یاد مى کند. وى مى گوید حداقل دو نفر را زنده به بیمارستان منتقل کرده اند. خبر تکمیلى اعلام می‌شود.

ارسال نظر