|

انتقال حدود یک میلیون ماسک صورت با وزنی بیش از ۵ تن از چین به لتونی توسط شرکت هواپیمایی ایربالتیک

این پرواز با درخواست وزارت بهداشت ملی لتونی انجام شده است.

ارسال نظر