|

آنتونوف An-225، بزرگترین هواپیمای جهان بعد از ۱۸ ماه زمینگیر بودن مجددا پرواز کرد

این پرواز احتمالا یک پرواز آزمایشی پس از تعمیرات اساسی این هواپیما بوده است.

ارسال نظر