|

طبق پیگیری‌هاى کن نیوز

آخرین خبر از نحوه بازخوانى جعبه هاى سیاه #پرواز٧٥٢ اوکراین

طبق پیگیری‌هاى کن نیوز، اولویت ایران، بازخوانى جعبه هاى سیاه در داخل کشور است که نیاز به خرید تجهیزات جدید و به روزتر براى جعبه هاى این هواپیما وجود دارد.

اگر ایران موفق به خرید تجهیزات مورد نیاز در شرایط تحریم نشود، جعبه هاى سیاه براى بازخوانى به اوکراین یا فرانسه ارسال خواهند شد. 

بنابراین تا پایان تلاش ها در خرید تجهیزات مورد نیاز، جعبه هاى سیاه در ایران خواهند ماند و به هیچ کشورى ارسال نخواهند شد. 

ایران توانایى بازخوانى جعبه سیاه هواپیماهاى موجود در کشور را دارد اما براى بازخوانى جعبه هاى این نوع هواپیما که با جعبه هاى موجود در ایران تفاوت داشته و پیشرفته تر است، نیاز به تجهیزات مدرن تر براى بازخوانى آنها وجود دارد. 


 

ارسال نظر