|

برای ایمنی بیشتر پروازها

فرودگاه‎های شهرکرد، ایلام و زنجان وارسی پروازی شدند

سامانه‎های کمک ناوبری و مسیرهای پروازی فرودگاه‎های شهرکرد، ایلام و زنجان طی عملیات وارسی پروازی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران بررسی و ارزیابی شد.

طی این عملیات که از ۹ مرداد آغاز شد، سامانه کمک ناوبری DVOR/DME و همچنین طرح ورودی فرودگاه شهرکرد از نقطه  PEKAM جهت ارزیابی مینیمم این طرح با موفقیت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

هواپیمای فلایت چک شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در ادامه پرواز خود را از مسیر G ۲۰۲ به سمت فرودگاه ایلام ادامه داد و در مسیر W۱۵۴ از فرودگاه ایلام، طرح پرواز از نقطه MOkAB نیز وارسی پروازی شد.

این هواپیما در ۱۱ مرداد بر فراز فرودگاه زنجان به بررسی سامانه کمک ناوبری بصریPAPI LIGHTS SYSTEM  پرداخت.

گفتنی است، این سلسله عملیات با همکاری گروه وارسی پروازی و خدمات هوایی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران، متخصصان اداره ارتباطات و ناوبری هوایی و کنترلرهای اداره مراقبت پرواز فرودگاه‎های نامبرده انجام شد.

منبع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر