|

نحوه عملکرد Vortex Generator

در حین پرواز جریان هوای روی سطح بال با سرعت بیشتر اما فشار کمتری نسبت به سطح زیر بال حرکت میکند (عامل تولید برآ). 

هوایی که روی سطوح هواپیما حرکت می کند در ابتدا به نرمی روی سطوح حرکت میکند اما بتدریج بعلت کاهش سطح انرژی، جریان هوا شروع به جدایی از سطوح میکند و به جریان مغشوش تبدیل میشود که درصورت ادامه یافتن، جدایش هوا منجر به واماندگی هواپیما میشود.

در حین پرواز با زاویه حمله بالا هم به علت عدم قرارگیری جریان هوا برسطح بال بطور مناسب جدایش اتفاق می افتد.

برای جلوگیری از جدایش جریان هوا بر روی سطوح هواپیما و به طبع جلوگیری از واماندگی، از تیغه هایی با سطح مقطع ایرفویل در قسمت های مختلفی از هواپیما استفاده میشود که با ایجاد جریان های مغشوش کوچکی بالاتر از سطوح هواپیما باعث بازیابی انرژی جریان های روی سطوح هواپیما میشوند که از واماندگی هواپیما جلوگیری میکنند.

ترجمه اختصاصی کن نیوز

 

مترجم: سید امیرحسین موسوی مقدم

ارسال نظر