|
  • بویینگ ۷۳۷ مکس:

    این روزها سوال و پرسشی بسیار معما گونه و عجیبی از کارخانه هواپیما سازی بویینگ مطرح شده است که شاید پاسخ به آن ؛مسائل…

اخبار هوانوردی