|
  • هواپیمایی امارات قصد دارد هوپیماهای خود را با تعداد مهماندار کمتر به پرواز در آورد.

اخبار هوانوردی