|

بهسازی و نوسازی

بازدید معاون عملیات هوانوردی از فرودگاه یزد

محمد امیرانی، معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه یزد بازدید کرد.

 امیرانی در این بازدید که با همراهی مجید یارندی، مدیر کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی انجام شد، از برج مراقبت پرواز، اداره مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و اداره ارتباطات و ناوبری هوایی فرودگاه  یزد دیدن کرد.

در این بازدید، عباس محمدی، مدیرکل فرودگاههای یزد درباره اقدامات و عملکرد بخشهای مختلف فرودگاه و روند بهسازی و نوسازی آن گزارشی ارایه کرد.

گفتنی است؛ به تازگی بهسازی ترمینال خارجی فرودگاه یزد به پایان رسیده و فضای مناسبی برای خدمترسانی به پروازهای حج تمتع فراهم شده است.

ارسال نظر