|

نارضایتی مسافران از قیمت بلیت

گرانی بلیت پرواز تهران-تبریز موجب نارضایتی مسافران شده‌است.

ارسال نظر