|

وسایل پرنده با شرایط آسان‌تری وارد کشور خواهند شد

شرایط تسهیل ورود وسیله پرنده در جلسه کمیته هوانوردی عمومی سازمان هواپیمایی کشوری مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه این هفته کمیته هوانوردی عمومی، شرایط تسهیل ورود وسایل پرنده ذیل تعریف هوانوردی عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این بررسی، تغییر در راستای تسهیل ورود وسایل پرنده مندرج در (٤٨٠٩) مختص وسایل پرنده مورد تعریف هوانوردی عمومی اعم از شرایط TC و سن وسایل پرنده با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن ایمنی و جمیع جوانب است.

همچنین کارگروهی با موضوع بازنگری در سازمان و نحوه فعالیت مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی کشور با هدف استفاده بهینه از ظرفیت این مرکز در راستای توسعه هوانوردی عمومی در سطح کشور تشکیل گردید.

شایان ذکر است کمیته هوانوردی عمومی سازمان هواپیمایی کشوری هر هفته چهارشنبه با هدف توسعه هوانوردی عمومی کشور تشکیل می گردد.

 

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری

ارسال نظر