|

عملیات وارسی پروازی سامانه های کمک ناوبری فرودگاه های غرب و جنوب غرب کشور آغاز شد

طبق برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده با ادارات درون و برون سازمانی ، پروژه وارسی پروازی فرودگاه های غرب و جنوب غرب کشور با اعزام گروه فلایت چک به فرودگاه سنندج مرکز استان کردستان جهت وارسی پروازی سامانه VOR/DME این فرودگاه آغاز و با موفقیت به انجام رسید.

هواپیمای فلایت چک عازم فرودگاه شهدای شهر ایلام مرکز این استان جهت انجام عملیات وارسی پروازی پریودیک سامانه  ILS/DME آن شد.

 این عملیات با همکاری کارشناسان اعزامی، مهندسین مراقبت پرواز و سایر عوامل توسط کروی فلایت به انجام رسید.

 در سومین روز این پروژه سامانه های کمک ناوبری فرودگاه کرمانشاه مورد وارسی پروازی قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر