|

مرخصی اجباری:

مرخصى اجبارى و تعدیل نیرو در شرکتهاى هواپیمایى ایران

شنیده ها حاکى از اجبار به مرخصى و حتى تعدیل نیرو در ایرلاینها تا ٥٠٪؜ کارمندان، دارد.

برخى شرکتها به پرسنل خود گفته اند که سه ماه به مرخصى اجبارى بروند و حتى یکى از ایرلاینها قصد تعدیل نیروهاى خود به نصف را دارد. 

کاهش سفرهاى هوایى و کاهش درآمد شرکتها باعث این تصمیمات شده است. 

اینها اولین ترکشهاى ویروس کرونا به صنعت هوانوردیست و باید منتظر ماند و تدبیر مدیران براى رهایى از بحران پیش رو را دید. 


 

ارسال نظر