|

حمله رییس اسبق هواپیمایی کشوری به مدیرعامل هما

کانال و وبسایت نود اقتصادى اظهارات جنجالى رئیس اسبق سازمان هواپیمایى کشورى ایران در خصوص استفاده ATR در پروازهاى خارجى را منتشر کرد.

در این مصاحبه، آقاى رضا نخجوانى، رییس اسبق سازمان هواپیمایى کشورى ایران در حمله اى تند، مدیرعامل هما را با الفاظ نامناسب مورد انتقاد قرار داده بود.

ایران ایر پرواز تهران-باکو را با هواپیماى ATR72 انجام مى دهد و مدت این پرواز ١:٣٠ دقیقه مى باشد.

هواپیماى ATR72 براى پروازهاى کوتاه برد طراحى شده و بدلیل اینکه در ارتفاع پایینترى پرواز مى کند، زمان پرواز را طولانى تر خواهد کرد.

با این وجود، بکارگیرى هواپیماى ATR72 در این مسیر از سوى هما کارشناسى شده و با درنظر گرفتن تمامى جوانب، استفاده از این هواپیما در پرواز تهران-باکو، صرفه اقتصادى و عملیاتى داشته است.

ضمن اینکه تعداد مسافران این مسیر پروازى و همچنین محدودیت ناوگان هما در شرایط کنونى نیز ممکن است مزید بر علت بوده باشد.

ارسال نظر