|

با انتشار بخشنامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی

اعتبار دو شرکت هوانوردی خدشه‌دار شد

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایى، با انتشار بخشنامه‌اى در فضاى مجازى، آبرو و اعتبار دو شرکت مرتبط با هوانوردى را خدشه‌دار کرد.

دلیل انتشار نام این دو شرکت توسط این انجمن در فضاى مجازى و اینکه آیا مجوزى براى آن داشته‌اند یا خیر، بر کن‌نیوز پوشیده است.

Taftan sue

ارسال نظر