|

روانه ی زندان شدن مسافر مختل کننده ی پروازتهران-مشهد با قرار قانونی قاضی محمد حسن اصولی

مسافر پرواز تهران-مشهد یک شرکت هواپیمایى که در طول مسیر با سرمهماندار هواپیما بحث و وی را مورد فحاشی و توهین قرار داده بود، با قرار قانونی قاضی محمد حسن اصولی صفار بازپرس فرودگاه مشهد روانه زندان گردید.

 لازم به توضیح است با توجه به برخورد قاطع بازپرس فرودگاه در جهت پرواز ایمن وحمایت از کرو پرواز و پرسنل  شرکتهای هواپیمایی، متعاقباً شاکی پرونده رضایت خود را اعلام داشته و بازپرس اصولی صفار دستور آزادی متهم را به زندان صادر نمود و از متهم تعهد لازم اخذ گردید.

 

ارسال نظر