|

شرکت هواپیمایی کورس‌ایر:

تسریع بازنشستگی ۳ فروند بویینگ ۷۴۷ هواپیمایی کورس‌ایر

شرکت هواپیمایی کورس‌ایر ۳ فروند بویینگ ۷۴۷ خود را به علت گسترش ویروس کرونا، به مدت یک سال زودتر بازنشست می‌کند.

قرار بود یک فروند از این هواپیماها در دسامبر ۲۰۲۰ و دو فروند دیگر در آوریل ۲۰۲۱ بازنشست شوند.

 

ارسال نظر