|

ارسال ۳۰ تن تجهیزات و لوازم پزشکی از کره جنوبی به کشور رومانی توسط C-17

ارسال نظر