|

هواپیمایی scootاولین فروند ایرباس ٣٢٠نئوی خود را تحویل می گیرد.

هواپیمایی low cost(کم هزینه)؛scootیک شرکت کمکی برای هواپیمایی سنگاپوراست.

این شرکت هواپیمایی اولین فروند هواپیمای ایرباس ٣٢٠خود را در شهر تولوز فرانسه تحویل می گیرد.شرکت scoot ٣٩فروند هواپیمای ایرباس ٣٢٠نئو سفارش داده است که قرار است این هواپیماها جایگزین هواپیماهای فرسوده ی ایت شرکت شود.

موتور این هواپیما pratt&whitneyاست و ظرفیت آن ١٨٦مسافررا دارا می باشد.

منبع:اویشن کی پابلیشینگ

 

ارسال نظر